Właściwe prawo pracy dla pracowników delegowanych do Niemiec

1363895592_14I) Podstawy prawne

1) Rozporządzenie 593/2008/WE

Art. 3 ust. 1

Umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa jest dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynika z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części.

Art. 8

1. Indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3. Taki wybór prawa nie może jednak prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, byłoby właściwe zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2. W zakresie, w jakim strony nie dokonały wyboru prawa właściwego dla indywidualnej umowy o pracę, umowa podlega prawu państwa, w którym lub – gdy takiego brak – z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy. Za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w innym państwie. Czytaj dalej «Właściwe prawo pracy…»

Niemieckie prawo pracy z uwzględnieniem zapisów układu zbiorowego BZA-DGB

Zagadnienie    Przepisy ogólne    Przepisy szczególne dla pracy tymczasowej z uwzględnieniem zapisów układu zbiorowego BZA-DGB
1) Forma zawarcia umowy o pracę Podstawa prawna: Nachweisgesetz (Ustawa o potwierdzeniu warunków umowy o pracę)                            Zawarcie umowy pracę nie wymaga dochowania formy pisemnej.                        Pracodawca jest jedynie zobowiązany do  potwierdzenia warunków umowy na piśmie. § 9.1 Układu zbiorowego: Zawarcie umowy wymaga dochowania formy pisemnej. W przypadku niestawienia się pracownika w pierwszym dniu pracy  bez usprawiedliwienia uważa się, że umowa nie została zawarta.
Czytaj dalej «Niemieckie prawo pracy…»

Płace minimalne w Niemczech

1363895648_03I) Wprowadzenie

Prawo niemieckie nie przewiduje ogólnobranżowej płacy minimalnej, zapłaty minimalnego wynagrodzenie mogą domagać się jedynie pracownicy niektórych określonych branż. Stawki minimalne wynikają w większości przypadków z układów zbiorowych pracy uznanych za ogólnie obowiązujące (Allgemeinverbindlicherklärung). W niektórych branżach ustawodawca wybrał inną technikę legislacyjną i wydał rozporządzenia ustanawiające stawki minimalne. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w danej branży na terytorium Republik Federalnej Niemiec przysługuje płaca minimalna przewidziana dla tej branży. W szczególności także pracodawcy zagraniczni – przykładowo z Polski – delegujący swych pracowników do Niemiec są zobowiązani do płacenia co najmniej stawek minimalnych w danej branży.

II) Branża budowlana (Baugewerbe)

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży budowlanej (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto): Czytaj dalej «Płace minimalne w…»