Powszechna płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

1363895648_03I) Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Ustawa nie ogranicza już wcześniej obowiązujących regulacji dotyczących płacy minimalnej w niektórych branżach (praca tymczasowa, branża budowlana i inne). Ustawa uzupełnia je jedynie i obejmuje tym obowiązkiem także inne branże dotychczas nim nie objęte. Od daty wejścia w życie ustawy płaca minimalna przysługuje – z nielicznymi wyjątkami – wszystkim pracownikom świadczących pracę w Niemczech.

II) Wysokość stawki

Płaca minimalna wynosi 8,50 EUR brutto za godzinę (§ 1 ust. 2 MiLog). W przeciwieństwie do wielu innych dotychczasowych regulacji ustawa nie rozróżnia między wschodnimi i zachodnimi landami, stawka jest w całych Niemczech taka sama. Czytaj dalej «Powszechna płaca minimalna…»

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (Wiederrufsbelehrung)

1363982490_shopping-cartWstęp

Zgodnie z § 312g niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) konsumenci zawierający umowy na odległość z przedsiębiorcami, przykładowo za pośrednictwem Internetu, mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od daty  zawarcia umowy (§ 355 ust. 2 BGB), rozpoczyna bieg jednak nie wcześniej niż z datą prawidłowego pouczenia konsumenta o przysługującym mu prawie (§ 356 ust. 3 zd. 1 BGB). W przypadku braku pouczenia lub nieprawidłowym pouczeniu klient może odstąpić od umowy nawet przez okres jednego roku i 14 dni od daty zawarcia umowy (§ 356 ust. 3 zd. 2 BGB).

Pojęcie przedsiębiorcy

Do zapewnienia klientowi prawa do odstąpienia od umowy i pouczenia go w odpowiedni sposób zobowiązani są przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to osoba fizyczna albo prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (§ 14 BGB). Rejestracja działalności jest tylko jednym z kryteriów, także osoba nie prowadząca formalnie działalności gospodarczej może zostać uznana za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy. Kryteria wskazujące na prowadzenie działalności gospodarczej to między innymi oferowanie nowych towarów nie pochodzących z własnego gospodarstwa domowego sprzedawcy czy uzyskiwanie stałych dochodów ze sprzedaży tych towarów. Polscy przedsiębiorcy podlegają przepisom ustawy, jeżeli w jakiś sposób kierują swoją ofertę an rynek niemiecki (strona internetowa w języku niemiecki, niemieckojęzyczna obsługa klienta, oferowanie towarów na niemieckich portalach aukcyjnych – przykładowo za pośrednictwem ebay.de). Czytaj dalej «Pouczenie o prawie…»

Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

  • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
  • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
  • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
  • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy. Czytaj dalej «Prawa kupującego w…»

Upomnienie (Abmahnung) od RA Sebastiana w sprawie albumu Contact

1363982583_HP-Music-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Rechtsanwalt Daniel Sebastian z Berlina wysyła aktualnie w imieniu DigiRights Administration GmbH upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania albumu muzycznego Contact wykonawcy ATB. RA Sebastian wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

DigiRights Administration GmbH jest faktycznie właścicielem praw autorskich do albumu muzycznego Contact. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia RA Sebastian będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodził roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Załączony wzór oświadczenia jest tak sformułowany, że może zostać uznany za przyznanie się do winy. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie. Czytaj dalej «Upomnienie (Abmahnung) od…»

Upomnienie (Abmahnung) od Waldorf Frommer w sprawie serialu Homeland

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Waldorf Frommer z Monachium wysyła aktualnie w imieniu Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania odcinków serialu Homeland. Waldorf Frommer wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH jest faktycznie właścicielem praw autorskich do serialu Homeland. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Waldorf Frommer będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Załączony wzór oświadczenia jest tak sformułowany, że może zostać uznany za przyznanie się do winy. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty. Czytaj dalej «Upomnienie (Abmahnung) od…»

Upomnienie (Abmahnung) od Fareds w sprawie filmu Double Oh Heaven

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Fareds Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Hamburga wysyła aktualnie w imieniu Malibu Media LLC upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania filmu Double Oh Heaven. Fareds wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Malibu Media LLC jest faktycznie właścicielem praw autorskich do filmu Double Oh Heaven. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Fareds będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Fareds nie wysyła wzoru oświadczenia o zaniechaniu dalszych naruszeń i poddaniu karze umownej. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty. Czytaj dalej «Upomnienie (Abmahnung) od…»

Kontrola przestrzegania przepisów przez Federalną Agencję Pracy

1363983770_WeatherI) Wstęp

Każda polska agencja pracy tymczasowej posiadająca pozwolenie na świadczenia pracy tymczasowej w Niemczech musi liczyć się z kontrolą przestrzegania przepisów niemieckiego prawa pracy. Najpóźniej w chwili ubiegania się o pozwolenie na czas nieograniczony – ale często także już wcześniej – kontrolerzy z Federalnej Agencji Pracy (Budnesagentur für Arbeit) mogą zażądać przesłania dokumentów związanych ze świadczeniem pracy tymczasowej w Niemczech lub będą chcieli przejrzeć je w miejscu ich przechowywania (obowiązek przechowywania dokumentów w Niemczech wynika z § 17c ust. 2 AÜG).

II) Podstawy prawne

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia na żądanie urzędu informacji koniecznych do wykonania przepisów ustawy (§ 7 ust. 2 AÜG). Pracodawca ma obowiązek uwiarygodnić udzielone informacje przez przedłożenie stosownych dokumentów. Czytaj dalej «Kontrola przestrzegania przepisów…»

Nakaz zapłaty w Niemczech

1363895595_21

Nakaz zapłaty (Mahnbescheid) stanowi najszybszą możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu lub posiadającemu siedzibę firmy w Niemczech.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty może zostać złożony na urzędowym formularzu dostępnym w sądach i sklepach papierniczych lub przez stronę internetową www.online-mahnantrag.de. Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących wierzyciela, dłużnika i kwoty roszczenia należy wydrukować  i podpisać wniosek, a następnie wysłać pocztą do właściwego sądu nakazowego. Złożenie wniosku bezpośrednio przez Internet jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę kwalifikowanej sygnatury elektronicznej.

Osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do sądu w Berlinie (pierwsza strona wniosku). Na drugiej stronie należy wybrać formę wniosku (wydruk lub forma elektroniczna w przypadku posiadania elektronicznej sygnatury). Na następnych stronach podajemy dane pełnomocnika (Prozessbevollmächtigten erfassen), dane wnioskodawcy (Antragstellerdaten), dane przeciwnika wniosku (Antragsgegner), rodzaj i wysokość kwoty roszczenia (Anspruch/Forderung), wydatki i roszczenia uboczne (Auslagen und Nebenforderung), informacje ogólne do wniosku (allgemeine Angaben zum Antrag). Czytaj dalej «Nakaz zapłaty w…»

Egzekucja polskich wyroków w Niemczech

1363895595_21Tryb zwykły

Sposób egzekucji polskich wyroków i innych tytułów egzekucyjnych w Niemczech jest uzależniony od rodzaju tego tytułu.

Zasadniczo egzekucja wyroków sądów innych krajów Unii Europejskiej wymaga nadania niemieckiej klauzuli wykonalność zgodnie z §§ 3 – 10 Ustawy o egzekucji zagranicznych tytułów egzekucyjnych (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG). Klauzulę nadaje Sąd Okręgowy (Landgericht) miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika. Do wniosku należy załączyć polski tytuł egzekucyjny w oryginale z polską klauzulą wykonalności oraz klauzulą apostille (stwierdzenie ważności dokumentu w obrocie międzynarodowym). Czytaj dalej «Egzekucja polskich wyroków…»

Polskie opiekunki w niemieckich gospodarstwach domowych

1363894980_HomeModele świadczenia usług przez opiekunki w Niemczech

 Opiekunki mogą świadczyć usługi na następujących zasadach

  • umowa o pracę z niemieckim klientem,
  • własna działalność gospodarcza w Niemczech lub w Polsce,
  • delegowanie w ramach umowy o świadczenie usług,
  • praca tymczasowa.

Umowa o pracę z niemieckim klientem

W przypadku zawarcia umowy o pracę z niemieckim klientem będzie on zobowiązany do odprowadzania składek do kas ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli w przeważającej części świadczone będą usługi pielęgnacyjne, będzie on ponadto zobowiązany do płacenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników branży pielęgnacyjnej. Klient będzie musiał wywiązywać się ze wszystkich obowiązków pracodawcy, przykładowo udzielać płatnych urlopów, płacić pełne wynagrodzenie przez pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy opiekunki ze względów zdrowotnych.

Zawarcie umowy o pracę z opiekunką może dlatego okazać się jako zbyt kłopotliwe i kosztowne dla osób prywatnych i stanowi dlatego raczej rzadkie rozwiązanie. Czytaj dalej «Polskie opiekunki w…»