Ebay a obowiązki profesjonalnego sprzedawcy

1363896274_salePrawo niemieckie nakłada na profesjonalnych sprzedawców internetowych szereg obowiązków, brak spełnienia tych obowiązków może pociągać za sobą dotkliwe konsekwencje. Przede wszystkim należy liczyć się z kosztami związanymi z tak zwanym „Abmahnungiem” (upomnienie). Konkurenci chętnie korzystają z tej instytucji, wzywają często nieświadomego swych obowiązków sprzedawcę do spełniania ustawowych obowiązków i obciążają go kosztami zastępstwa adwokackiego. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na podstawowe pytania polskich sprzedawców oferujących swe towary za pośrednictwem najbardziej popularnego w Niemczech serwisu aukcyjnego Ebay. 

1) Sprzedaję wprawdzie na Ebayu, ale mieszkam w Polsce i tutaj mam siedzibę firmy. Czy niemieckie przepisy mnie w ogóle dotyczą?                                               Tak. Niemieckie przepisy o ochronie konsumentów w ramach sprzedaży internetowej obowiązują w każdym przypadku, w którym oferta jest co najmniej także skierowana do niemieckiego konsumenta. Nie ma żadnej wątpliwości, że oferty publikowane na Ebayu są skierowane do niemieckich konsumentów.

2) Nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy muszę przestrzegać jakichś szczególnych przepisów nie będąc przedsiębiorcą?   Formalna rejestracja działalności nie jest konieczna, aby zostać uznanym za osobę prowadzącą taką działalność. Kto regularnie sprzedaje towary nie pochodzące z własnego gospodarstwa domowego i uzyskuje z tego tytułu stałe dochody, ten faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i podlega wszystkim wynikającym z tego tytułu obowiązkom.

3) Jakie obowiązki ma przedsiębiorca sprzedający towary przez Ebay?            Przede wszystkim należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z następujących niemieckich przepisów:

a) Art. 246 § 1 EGBGB (Ustawa wprowadzająca do Kodeksu Cywilnego)

  • dane sprzedającego wraz z adresem do doręczeń, w przypadku osób prawnych (np. spółka z o.o.) dane osoby reprezentującej,                                                      
  • prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy oraz o pokryciu kosztów w przypadku odstąpienia.

b) Art. 246 § 3 EGBGB (Ustawa wprowadzająca do Kodeksu Cywilnego)

  • przebieg procesu składania zamówienia oraz możliwość korygowania błędów podczas procesu składania zamówienia,
  • zapisywanie tekstu umowy oraz możliwości udostępnienia tekstu umowy klientowi,
  • język umowy.

c) § 312g BGB (Kodeks Cywilny)

  • niezwłoczne powiadomienie o wpłynięciu zamówienie (generuje automatycznie Ebay),
  • w przypadku korzystanie z ogólnych warunków handlowych niezwłoczne dostarczenie tych warunków klientowi w formie tekstowej (przykładowo przez e-mail).

d) § 13 Telemediengesetz (Ustawa medialna)

  • prawa przysługujące klientowi w związku z ochroną danych osobowych.

1363895026_Register4) Czy muszę opracować jakieś ogólne warunki handlowe?                                        Nie ma takiego obowiązku. Stosując ogólne warunki handlowe można jednak przyjąć zapisy bardziej korzystne niż te wynikające bezpośrednio z przepisów prawa. Okres rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych może przykładowo zostać skrócony do 1 roku. W dużym zakresie mogą zostać wykluczone roszczenia odszkodowawcze. Jeszcze większą swobodę kształtowania umowy mamy, jeżeli naszymi klientami będą przedsiębiorcy.

Uwaga: Niezgodne z prawem ogólne warunki handlowe mogą stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji z opisanymi poniżej skutkami. Jeżeli nie mamy pewności, że nasze ogólne warunki handlowe są zgodne z prawem, lepiej całkowicie zaniechać ich stosowania.

5) A co z gwarancją?                                                                                                           W przypadku udzielenia gwarancji należy informować klienta, że roszczenia gwarancyjne nie uszczuplają w żaden sposób praw klienta wynikających bezpośrednio z przepisów prawa. Ponadto zapisy oświadczenia gwarancyjnego powinny być jasne i czytelne.

Uwaga: Oświadczenie gwarancyjne niezgodne z prawem może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji z opisanymi poniżej skutkami. Jeżeli nie mamy pewności, że nasze oświadczenie gwarancyjne jest zgodne z prawem, lepiej całkowicie zaniechać jego stosowania.

1363894972_Business6) Jakie mogą być konsekwencje naruszenia wyżej wymienionych obowiązków?   Brak spełnienia tych obowiązków może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Konkurenci, więc przede wszystkim sprzedawcy podobnych towarów, mogą wezwać sprzedawcę w postaci tak zwanego „Abmahnungu” do spełnienia ustawowych obowiązków. Najbardziej dotkliwą konsekwencją takiego wezwania będzie obowiązek poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego, inaczej bowiem niż w prawie polskim koszty te przysługują także w postępowaniu pozasądowym. Koszty naliczane są od wartości przedmiotu sporu, w sprawach gospodarczych sądy rzadko przyjmują wartość przedmiotu sporu niższą niż 10.000 EUR, koszty adwokata opiewają wówczas na kwotę 631,80 EUR netto. Jeżeli sprawa znajdzie się przed sądem, koszty rosną do kwoty 1.215,- EUR netto plus koszty sądowe.