Płace minimalne w Niemczech

1363895648_03I) Wprowadzenie

Prawo niemieckie nie przewiduje ogólnobranżowej płacy minimalnej, zapłaty minimalnego wynagrodzenie mogą domagać się jedynie pracownicy niektórych określonych branż. Stawki minimalne wynikają w większości przypadków z układów zbiorowych pracy uznanych za ogólnie obowiązujące (Allgemeinverbindlicherklärung). W niektórych branżach ustawodawca wybrał inną technikę legislacyjną i wydał rozporządzenia ustanawiające stawki minimalne. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w danej branży na terytorium Republik Federalnej Niemiec przysługuje płaca minimalna przewidziana dla tej branży. W szczególności także pracodawcy zagraniczni – przykładowo z Polski – delegujący swych pracowników do Niemiec są zobowiązani do płacenia co najmniej stawek minimalnych w danej branży.

II) Branża budowlana (Baugewerbe)

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży budowlanej (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto):

 • 10,25 EUR w landach wschodnich,
 • 11,05 EUR dla pierwszej grupy wynagrodzeniowej (pomocnicy) w landach zachodnich,
 • 13,70 EUR dla drugiej grupy wynagrodzeniowej (fachowcy) w landach zachodnich,
 • 11,05 EUR dla pierwszej grupy wynagrodzeniowej (pomocnicy) w Berlinie,
 • 13,55 EUR dla drugiej grupy wynagrodzeniowej (fachowcy) w Berlinie.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt. 1 ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz, w skrócie: AEntG) ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług budowlanych w Niemczech.

III) Rzemiosło dekarskie (Dachdeckerhandwerk)

Stawka minimalna wynika z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w rzemiośle dekarskim (Tarifvertrag zur Regelung des Mindestlohnes im Dachdeckerhandwerk) i wynosi aktualnie 11,20 EUR/godzinę brutto.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 1 AEntG (rzemiosło dekarskie przynależy do branży budowlanej) ww. stawka obowiązuje także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług dekarskich w Niemczech.

IV) Rzemiosło wznoszenia rusztowań (Gerüstbauerhandwerk)

Stawka minimalna wynika z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w rzemiośle wznoszenia rusztowań (Tarifvertrag  zur Regelung eines Mindestlohnes im Gerüstbauerhandwerk) i wynosi aktualnie 10,00 EUR/godzinę brutto.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 1 AEntG (rzemiosło wznoszenia rusztowań przynależy do branży budowlanej) ww. stawka obowiązuje także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług wznoszenia rusztowań w Niemczech.

1363982454_paintV) Rzemiosło malarskie (Maler- und Lackererhandwerk)

Stawki minimalne wynikają z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w rzemiośle malarskim (Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes für gewerbliche Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto)

 • 9,90 EUR w landach wschodnich,
 • 9,90 EUR w landach zachodnich i Berlinie dla pomocników,
 • 12,15 EUR w landach zachodnich i Berlinie dla fachowców.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 1 AEntG (rzemiosło malarskie to tzw. Baunebengewerbe) ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług malarskich w Niemczech.

VI) Rzemiosło elektroinstalacyjne (Elektrohandwerk)

Stawki minimalne wynikają z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w rzemiośle elektroinstalacyjnym (Tarifvertrag über ein Mindestentgelt in den Elektrohandwerken) i wynoszą aktualnie  (wszystkie stawki godzinowe brutto)

 • 8,85 EUR w landach wschodnich,
 • 9,90 EUR w landach zachodnich.

Rzemiosło elektroinstalacyjne obejmuje jedynie świadczenie usług elektroinstalacyjnych na rzecz osób trzecich w miejscu innym niż zakład pracy pracodawcy.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 1 AEntG (rzemiosło elektroinstalacyjne to tzw. Baunebengewerbe) ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług elektroinstalacyjnych w Niemczech.

VII) Branża sprzątania budynków (Gebäudereinigung)

Stawki minimalne wynikają z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w branży sprzątania budynków (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer in der Gebäudereinigung) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto)

 • 7,56 EUR w landach wschodnich dla pierwszej grupy wynagrodzeniowej (proste czynności),
 • 9,00 EUR w landach zachodnich i Berlinie dla pierwszej grupy wynagrodzeniowej (proste czynności).

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 2 AEntG ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług w branży sprzątania budynków w Niemczech.

VIII) Branża ochroniarska (Sicherheitsdienstleistungen)

Stawki minimalne wynikają z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w branży ochroniarskiej (Tarifvertrags zur Regelung der Mindestlöhne für Sicherheitsdienstleistungen) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto)

 • 8,90 EUR w Badenii – Wirtembergii,
 • 8,42 EUR w Bawarii,
 • 8,23 EUR w Nadrenii – Północnej Westfalii,
 • 7,76 EUR w Hesji,
 • 7,50 EUR w pozostałych landach.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 4 AEntG ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług w branży ochraniarskiej w Niemczech.

1363982576_HP-Recycle-Full-Dock-512IX) Branża odpadowa (Abfallwirtschaft)

Stawka minimalna wynika z układu zbiorowego pracy o płacy minimalnej w branży odpadowej (Mindestlohntarifvertrags für die Branche Abfallwirtschaft) i wynosi aktualnie 8,68 EUR/godzinę brutto.

Zgodnie z §§ 3, 4 pkt 7 AEntG ww. stawki obowiązują także w przypadku delegowania pracowników przez zagraniczne firmy do świadczenia usług w branży odpadowej w Niemczech.

X) Opieka pielęgnacyjna (Pflegebranche)

Stawki minimalne w branży opieki pielęgnacyjnej wynikają z rozporządzenia o wiążących warunkach pracy w branży opieki pielęgnacyjnej (Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche, w skrócie: PflegeArbbV) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto):

 • 8,00 EUR w landach wschodnich,
 • 9,00 EUR w landach zachodnich i w Berlinie.

Rozporządzenie obejmuje także pracowników delegowanych do Niemiec do świadczenia usług opieki pielęgnacyjnej przez zagranicznych pracodawców (§ 1 ust. 3 PflegeArbbV).

Opieka pielęgnacyjna (Grundpflege) obejmuje czynności związane z

 • pielęgnacją ciała (mycie, kąpanie, mycie zębów, czesanie i golenie pacjenta, pomoc przy opróżnianiu),
 • podawaniem pokarmu,
 • pomocą przy wstawaniu z i kładzeniu do łóżka, przy ubieraniu i rozbieraniu, chodzeniu, staniu, wchodzeniu po schodach, opuszczaniu i powracaniu do mieszkania.

Czynności te muszą stanowić przeważającą cześć świadczonej usługi. Ww. stawki minimalne nie obowiązują dlatego, jeżeli opieka pielęgnacyjna stanowi jedynie podrzędną część usługi. Opiekunkom świadczącym przede wszystkim usługi z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego (sprzątanie, gotowanie, pranie itp.) nie przysługują dlatego stawki minimalne z PflegeArbbV.

XI) Praca tymczasowa (Zeitarbeit)

1) Ogólnie obowiązująca stawka minimalna

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych wynosi co najmniej 7,50 EUR/godzinę w przypadku świadczenia pracy we wschodnich landach RFN oraz 8,19 EUR/godzinę w przypadku świadczenia pracy w landach zachodnich (wszystkie stawki brutto). Pracownik zatrudniony w zachodnioniemieckiej firmie zachowuje prawo do wyższej stawki wynagrodzenia także w przypadku świadczenia pracy w landach wschodnich. Stawki minimalne obowiązują także w przypadku świadczenia pracy w Niemczech przez pracowników tymczasowych zatrudnionych w polskiej agencji pracy tymczasowej.

Podstawy prawne: § 3a ust. 2 ustawy o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, w skrócie: AÜG), rozporządzenie o wynagrodzeniu minimalnym dla pracowników tymczasowych (Erste Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung, w skrócie: LohnUGAÜV1).

2) Zasada równego traktowania

Na podstawie innych przepisów pracownikowi tymczasowemu może jednak przysługiwać wyższe wynagrodzenie niż te przewidziane w LohnUAGÜ1. Zgodnie z §§ 3 ust. 1 pkt 3, 9 pkt 2 AÜG wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być niższe niż wynagrodzenie stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika świadczącego podobną pracę (zasada equal pay). Jeżeli stawki wynagrodzenia stałego personelu są wyższe niż stawki z LohnUGAÜV1, przysługuje pracownikowi tymczasowemu także to wyższe wynagrodzenie obowiązujące w zakładzie pracodawcy użytkownika. Jeżeli stawki wynagrodzenie stałego personelu są natomiast niższe niż te z LohnUGAÜV1, pracownik może domagać się zapłaty wynagrodzenia według LohnUGAÜV1.

Agencja pracy tymczasowej musi dlatego przed rozpoczęciem świadczenia pracy ustalić, jakie stawki wynagrodzenia przysługują stałemu personelowi świadczącemu podobną pracę w zakładzie pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do udzielenia koniecznych informacji na ten temat przed zawarciem umowy o użyczenie pracowników (§ 12 ust. 1 AÜG).

3) Układy zbiorowe pracy dla branży pracy tymczasowej

Wyjątkowy wynagrodzenie pracownika tymczasowego może być niższe od wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika, jeżeli układ zbiorowy pracy obowiązujący w danym stosunku pracy przewiduje takie niższe stawki wynagrodzenia (§§ 3 ust. 1 pkt 3, 9 pkt 2 AÜG). Układy zbiorowe w rozumieniu tego przepisu to zarówno układy zakładowe jak i ponadzakładowe, nawet zagraniczne układy zbiorowe spełniające pewne kryteria mogą zwolnić pracodawcę z obowiązku przestrzegania zasady equal pay. Nie jest przy tym konieczne, aby pracodawca i pracownik bezpośrednio podlegali pod zapisy układy. Wystarczające jest, jeżeli strony ustalą w umowie o pracę, że w danym stosunku pracy mają obowiązywać zapisy wybranego układu zbiorowego.

W praktyce najczęściej zastosowanie znajdują następujące układy zbiorowe:

Obydwa układy przewidują takie same stawki wynagrodzenia minimalnego pracowników tymczasowych. Wysokość stawki jest uzależniona od uzgodnionego z pracownikiem rodzaju pracy i wymaganych kwalifikacji. Układy zbiorowe przewidują 9 grup wynagrodzeniowych z następującymi stawkami wynagrodzenia (wszystkie stawki godzinowe brutto, niższa stawka obowiązuje w landach wschodnich i Berlinie):

 • 1 grupa wynagrodzeniowa: czynności nie wymagające czasu przyuczenia lub wymagające jedynie krótkiego czasu przyuczenia (7,50 EUR/ 8,19 EUR),
 • 2 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające dłuższego czasu przyuczenia niż w pierwszej grupie oraz wprowadzenia na stanowisko pracy pod nadzorem (7,64 EUR/ 8,74 EUR),
 • 3 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające wykształcenia zawodowego, konieczne umiejętności można nabyć także przez paroletnią praktykę zawodową (8,93 EUR/ 10,22 EUR),
 • 4 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające co najmniej 3-letniego kształcenia zawodowego oraz paroletniej praktyki zawodowej (9,45 EUR/ 10,81 EUR),
 • 5 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające co najmniej 3-letniego kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji dodatkowych i paroletniej praktyki zawodowej (10,68 EUR, 12,21 EUR),
 • 6 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające tytułu mistrza w zawodzie lub studium technicznego (12,00 EUR/ 13,73 EUR),
 • 7 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające ponadto paroletniej praktyki zawodowej 14,01 EUR/ 16,03 EUR),
 • 8 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagające ukończenia wyższej szkoły zawodowej (15,07 EUR/ 17,24 EUR),
 • 9 grupa wynagrodzeniowa: czynności wymagając ukończenia studiów lub wyższej szkoły zawodowej i paroletniej praktyki zawodowej (15,91 EUR/ 18,20 EUR).

Układy zbiorowe BZA-DGB i IGZ-DGB przewidują ponadto dopłaty uzależnione od stażu pracy pracownika tymczasowego w danym zakładzie pracodawcy użytkownika. W przypadku 9-miesięcznego stażu pracy dopłata wynosi 1,5 %, w przypadku 12-miesięcznego stażu pracy dopłata wynosi 3,0 %.

 1363895641_284) Dopłaty branżowe

W niektórych branżach przysługują pracownikom tymczasowym otrzymującym wynagrodzenie na podstawie ww. układów zbiorowych ponadto tzw. dopłaty branżowe (Branchenzuschläge).

 a) Dopłata branżowa w przemyśle metalowym i elektrycznym

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle metalowym i elektrycznym (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Metall- und Elektroindustrie) i wynoszą

 • 15 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 20 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 30 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 45 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 50 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego wynagrodzeniu stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

Dopłaty przysługują jedynie pracownikom zakładów produkcyjnych w tej branży, zakłady rzemieślnicze świadczące przykładowo usługi elektroinstalacyjne nie podlegają zapisom tego układu zbiorowego.

b) Dopłata branżowa w przemyśle chemicznych

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle chemicznym  (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassung in der Chemischen Industrie) i wynoszą

 • 10 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 14 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 21 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 31 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 35 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownik

Dopłaty nie przysługują w 6 – 9 grupie wynagrodzeniowej.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

c) Dopłata branżowa w przemyśle tworzyw sztucznych

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle tworzyw sztucznych  (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Kunststoffverarbeitenden Industrie) i wynoszą

dla 1 i 2 grupy wynagrodzeniowej

 • 7 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 15 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 22 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 25 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 3 i 4 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 4 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 9 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 13 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 15 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 5 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 3 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 4 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 9 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dopłaty nie przysługują w 6 – 9 grupie wynagrodzeniowej.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

d) Dopłata branżowa w przemyśle kauczukowym

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle kauczukowym  (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassung in der Kautschukindustrie) i wynoszą

dla 1 i 2 grupy wynagrodzeniowej

 • 4 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 7 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 13 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 16 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 3 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 3 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 4 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 9 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 4 – 6 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 4 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 7 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 13 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 16 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dopłaty nie przysługują w 7 – 9 grupie wynagrodzeniowej.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

e) Dopłata branżowa w branży kolejowej

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w branży kolejowej (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in den Schienenverkehrsbereich) i wynoszą

dla 1 i 2 grupy wynagrodzeniowej

 • 4 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 8 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 12 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 14 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 3 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 3 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 4 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 9 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla 4 i 5 grupy wynagrodzeniowej dopłaty wynoszą

 • 4 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 6 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 8 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 12 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 14 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dopłaty nie przysługują w 6 – 9 grupie wynagrodzeniowej.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

f) Dopłata branżowa w przemyśle obróbki drewna i tworzyw sztucznych

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle chemicznym  (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie) i wynoszą

 • 7 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 10 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 15 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 22 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 31 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

1363896275_deliveryg) Dopłata branżowa w przemyśle przeróbki papieru, papy i tworzyw sztucznych

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle przeróbki papieru, papy i tworzyw sztucznych (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie) i wynoszą

 • 4 % po 4 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 8 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 12 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 16 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 20 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dla pracowników przemysłu tapetowego dopłaty wynoszą

 • 7 % po 4 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 11 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 15 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 19 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 23 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

h) Dopłata branżowa w przemyśle drukarskim

Dopłaty wynikają z układu zbiorowego pracy o dopłatach branżowych w przemyśle drukarskim (Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Überlassungen von gewerblichen Arbeitnehmern in der Druckindustrie) i wynoszą dla 1 – 5 grupy wynagrodzeniowej

 • 8 % po 6 tygodniach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 15 % po 3 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 20 % po 5 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 35 % po 7 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika,
 • 45 % po 9 miesiącach pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika.

Dopłaty nie przysługują w 6 – 9 grupie wynagrodzeniowej.

W przypadku osiągnięcia przez pracownika tymczasowego wynagrodzenia odpowiadającego 90 % wynagrodzenia stałego personelu w zakładzie pracodawcy użytkownika nie przysługują dalej idące dopłaty (Kappungsgrenze).

5) Stosunek do stawek minimalnych z innych układów zbiorowych pracy

W przypadku wykonywania przez pracownika tymczasowego czynności podlegających zasadniczo pod inny układ zbiorowy pracy (przykładowo sprzątanie budynków, ochrona mienia) obowiązują następujące zasady:

Szczególny układ zbiorowy pracy (przykładowo dla sprzątania budynków, ochrony mienia) obowiązuje jedynie, jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje dane czynności na rzecz pracodawcy użytkownika, który przede wszystkim oferuje tego rodzaju usługi na rynku. W przypadku sprzątania budynków na rzecz pracodawcy użytkownika oferującego właśnie tego rodzaju usługi obowiązywać będą więc zapisy układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży sprzątania budynków i pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9,00 EUR/godzinę brutto w przypadku świadczenia pracy w landach zachodnich. W przypadku sprzątania budynków na rzecz pracodawcy użytkownika o całkowicie innym profilu, przykładowo w pomieszczeniach banku i na rzecz tego banku, przysługują pracownikowi natomiast jedynie stawki z układu zbiorowego dla pracy tymczasowej, a mianowicie 8,19 EUR/godzinę brutto w landach zachodnich.

Takie stanowisko przyjął Federalny Sąd Pracy w orzeczeniu z dnia 21.10.2009 r. (sygn. akt 5 AZR 951/08). Bardziej rygorystyczna interpretacja przepisów przyjmowana wcześniej przez niemiecki Urząd Celny została w tym orzeczeniu uznana za niezgodna z prawem.