Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

1363896746_7Zasady ogólne

Od 1 maja 2011 r. polskie firmy nie potrzebują szczególnego pozwolenie, aby wykonywać w Niemczech umowy o dzieło w branży budowlanej. Branża budowlana otoczona jest jednak szczególną troską przez niemieckiego ustawodawcę, świadczenie usług w tym zakresie wymaga dlatego nadal spełnienia szeregu wymogów formalnych.

Zawody zaliczane do branży budowlanej

Zestawienie zawodów zaliczanych do branży budowlanej znajdziemy w Rozporządzeniu o przedsiębiorstwach branży budowlanej (Baubetriebeverordung). Obok typowych zawodów jak murarz (§ 1 ust. 2 nr 21 Rozporządzenia) mamy tutaj też bardziej nietypowe jak izoler instalacji technicznych i pojazdów ziemnych, powietrznych i morskich (§ 1 ust. 2 nr 8 Rozporządzenia).

Umowa o dzieło a praca tymczasowa

Świadczona usługa nie może stanowić jedynie użyczenia pracowników (Arbeitnehmerüberlassung), użyczenie pracowników wymagałoby wcześniejszego uzyskania pozwolenia na działalność tego rodzaju, w branży budowlanej takie pozwolenia wydaje się jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Aby umowy nie została zakwalifikowana jako odpłatne użyczenie pracowników

  • polska firma musi zobowiązać się do wykonania konkretnego dzieła i rozliczać się od faktycznie wykonanej pracy, regularnie na podstawie wykazu prac (Leistungsverzeichnis),
  • wynagrodzenie nie powinno być naliczane od przepracowanych godzin,
  • pracownicy polskiej firmy powinni wykonywać jedynie polecenia własnego kierownika budowy,
  • nie powinni także w inny sposób być organizacyjne włączeni do struktur innych firm na placu budowy (posiadać własne zaplecze socjalne, własne rozliczenie czasu pracy),
  • powinni posiadać własną odzież ochronną i w możliwie dużym zakresie korzystać z własnych narzędzi pracy,
  • polska firma powinna odpowiadać za wykonanie działa z tytułu rękojmi.

W przypadku wątpliwości miarodajny jest sposób faktycznego wykonania umowy. Jeżeli jest on sprzeczny z pisemą umową, uważa się, że pisemna umowa jest jest jedynie pozorowana i obowiązują ustalenia ustne.

1363895648_03Wynagrodzenie minimalne

W branży budowlanej obowiązują w Niemczech płace minimalne. Wysokość wynagrodzenia minimalnego wynosi aktualnie od  10,00 EUR do 13,40 EUR/godzinę brutto. Wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od miejsca świadczenie (wyższa stawka w Landach zachodnich, niższa we wschodnich) oraz od rodzaju wykonywanej pracy (wyższa stawka dla fachowców, niższa dla pomocników).

Zestawienie aktualnych stawek znajdziemy przykładowo tutaj.

Niemieckie wynagrodzenie minimalne obowiązuje także polskie firmy delegujące pracowników do pracy w branży budowlanej w Niemczech. 

Zgłoszenie do Urzędu Celnego

Firmy delegujące pracowników do Niemiec w branży budowlanej są zobowiązane do zgłoszenia miejsca placu budowy i delegowanych pracowników do Urzędu Celnego (Zollamt) przed datą rozpoczęcie wykonywania zlecenia (§ 18 Ustawy o delegowaniu pracowników, Arbeitnehmerentsendegesetz).

W zgłoszeniu podajemy adres budowy, osobę odpowiedzialną, przewidywany okres świadczenia, dane pracowników). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenie do Kasy Urlopowej SOKA-BAU

Firmy działające w branży budowlanej są zobowiązany do uczestnictwa w systemie kasy urlopowej SOKA-BAU (§ 3 Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe). Obowiązek dotyczy również polskie firmy w zakresie, w jakim delegują pracowników do Niemiec. Pracodawcy wpłacają składki do kasy urlopowej, jeżeli pracownik wykorzystuje urlop i otrzymuje wynagrodzenie urlopowe, kasa zwraca tę część wynagrodzenia pracodawcy. Obciążenia wynikające z konieczności wypłacania wynagrodzenia urlopowego są w ten sposób równo rozłożone na wszystkich pracodawców.

1363896759_17Zgłoszenie do Izby Rzemieślniczej

Wykonywanie niektórych zawodów rzemieślniczych wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji potwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą (§ 1 ust. 1 Ustawy o rzemiośle, Handwerksordnung). Wykaz zawodów wymagających pozwolenia znajdziemy w załączniku do ustawy; takie zawody to przykładowo murarz, dekarz, stolarz, izoler, budowniczy dróg. Polskie firmy nie muszą spełniać wszystkich formalnych wymagań przewidzianych w tym zakresie dla niemieckich przedsiębiorstw, muszą jednak zgłosić chęć wykonywania danego zlecenie w Izbie Rzemieślniczej właściwej dla miejsca wykonywania zlecenia oraz wykazać, że właściciel firmy lub kierownik posiada odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.