Zawarcie umowy o pracę

1363895026_RegisterZawarcie umowy o prace nie wymaga dochowania formy pisemnej, wiążąca jest także umowa zawarta w formie ustnej. Pracodawca jest jednak zobowiązany do pisemnego potwierdzenia warunków umowy w terminie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia wykonywania pracy (§ 1 Nachweisgesetz, Ustawa o potwierdzeniu warunków umowy o pracę). Potwierdzenie warunków winno co najmniej zawierać 
– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania stron
– datę rozpoczęcia wykonywania pracy
– w przypadku czasowo ograniczonego stosunku pracy przewidywaną datę jego zakończenia
– miejsce wykonywanej pracy
– rodzaj wykonywanej pracy
– składniki i wysokość wynagrodzenia
– wymiar czasu pracy
– terminy wypowiedzenia umowy o pracę
– wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego
– ogólną informację o ewentualnie obowiązujących regulaminach pracy, porozumieniach zakładowych lub zbiorowych układach pracy.

Podstawa prawna: Nachweisgesetz