Egzekucja polskich orzeczeń w Niemczech po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012

1363895607_11W dniu 01.10.2015 weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Nowe rozporządzenie ułatwia egzekucję orzeczeń zagranicznych sądów w innych krajach członkowskich, w tym wyroków polskich sądów w Niemczech. Dotychczas egzekucja tych wyroków wymagała zasadniczo nadania klauzuli apostille w Polsce oraz potwierdzenia wykonalności wyroku przez niemiecki sąd. Były to wprawdzie jedynie kwestie natury formalnej, ale opóźniały one jednak egzekucję i generowały dodatkowe koszty.

Od 01.10.2015 egzekucja orzeczeń polskich sądów w Niemczech nie wymaga wcześniejszego nadania klauzuli apostille i potwierdzenia ich wykonalności. Aby egzekwować orzeczenie w Niemczech, należy jedynie przedłożyć właściwemu niemieckiemu organowi egzekucyjnemu odpis orzeczenia oraz  zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53 rozporządzenia. Treść zaświadczenia wynika z załącznika I do rozporządzenia. Zaświadczenie wydaje w Polsce ten sam sąd, który wydał wcześniej orzeczenie w danej sprawie (art. 79510 § 1 k.p.c.).

Na wezwanie organu egzekucyjnego należy przedłożyć tłumaczenie zaświadczenia (art. 42 ust. 3 rozporządzenia). Będzie ono zawsze wymagane w przypadkach, w których dłużnik powoła się na brak znajomości języka polskiego. Tłumaczenie samego orzeczenie będzie natomiast konieczne jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli organ egzekucyjny nie jest w stanie prowadzić postępowania bez takiego tłumaczenia (art. 42 ust. 4 rozporządzenia). Z art. 57 ust. 3 rozporządzenia wynika ponadto, że wszelkie tłumaczenia może wykonać również tłumaczy przysięgły ustanowiony przez polski sąd. Dotychczas niemieckie sądy akceptowały wprawdzie w praktyce często tłumaczenia sporządzone przez polskich tłumaczy, mogły jednak według obowiązujących przepisów żądać tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego według prawa niemieckiego.

1363895105_02_calendarNależy mieć na uwadze, że przepisy rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych w dniu 10.01.2015 lub po tej dacie. Jeżeli złożyliśmy w danej sprawie pozew przez 10.01.2015, egzekucja wyroku będzie musiał przebiegać według dotychczas obowiązującej procedury, konieczne będzie więc wcześniejsze uzyskanie klauzuli apostille i stwierdzenie wykonalności wyroku w Niemczech. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego w Polsce w dniu 10.01.2015 lub później znajduje natomiast już zastosowanie nowa uproszczona procedura.

Jeden komentarz do “Egzekucja polskich orzeczeń w Niemczech po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012

  1. Dzień Dobry
    W grudniu 2018 r. w Niemczech zmarł syn mojej kuzynki w I linii /nasze matki były siostrami/.Zmarły zamieszkiwał w Niemczech od 6 lat , nie posiadał obywatelstwa niemieckiego , pozostawił po sobie spory dług w Niemczech i Polsce. Czy wobec tego mogę złożyć w Konsulacie Niemiec wniosek o odrzucenie spadku po zmarłym /nie minęło 6 tyg./?
    Czy mój wniosek o odrzucenie spadku po zmarłym synu kuzynki rozpatrywany przed niemieckim sądem rejonowym dotyczyć będzie długu pozostawionego przez zmarłego tylko w Niemczech czy również w Polsce ?
    Czy otrzymam Europejskie Poświadczenie Spadku ?
    Dziękuję za odpowiedż

Możliwość komentowania została wyłączona.