Egzekucja polskich orzeczeń w Niemczech po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012

1363895607_11W dniu 01.10.2015 weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Nowe rozporządzenie ułatwia egzekucję orzeczeń zagranicznych sądów w innych krajach członkowskich, w tym wyroków polskich sądów w Niemczech. Dotychczas egzekucja tych wyroków wymagała zasadniczo nadania klauzuli apostille w Polsce oraz potwierdzenia wykonalności wyroku przez niemiecki sąd. Były to wprawdzie jedynie kwestie natury formalnej, ale opóźniały one jednak egzekucję i generowały dodatkowe koszty. Czytaj dalej «Egzekucja polskich orzeczeń…»

Nakaz zapłaty w Niemczech

1363895595_21

Nakaz zapłaty (Mahnbescheid) stanowi najszybszą możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu lub posiadającemu siedzibę firmy w Niemczech.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty może zostać złożony na urzędowym formularzu dostępnym w sądach i sklepach papierniczych lub przez stronę internetową www.online-mahnantrag.de. Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących wierzyciela, dłużnika i kwoty roszczenia należy wydrukować  i podpisać wniosek, a następnie wysłać pocztą do właściwego sądu nakazowego. Złożenie wniosku bezpośrednio przez Internet jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę kwalifikowanej sygnatury elektronicznej.

Osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do sądu w Berlinie (pierwsza strona wniosku). Na drugiej stronie należy wybrać formę wniosku (wydruk lub forma elektroniczna w przypadku posiadania elektronicznej sygnatury). Na następnych stronach podajemy dane pełnomocnika (Prozessbevollmächtigten erfassen), dane wnioskodawcy (Antragstellerdaten), dane przeciwnika wniosku (Antragsgegner), rodzaj i wysokość kwoty roszczenia (Anspruch/Forderung), wydatki i roszczenia uboczne (Auslagen und Nebenforderung), informacje ogólne do wniosku (allgemeine Angaben zum Antrag). Czytaj dalej «Nakaz zapłaty w…»

Egzekucja polskich wyroków w Niemczech

1363895595_21Tryb zwykły

Sposób egzekucji polskich wyroków i innych tytułów egzekucyjnych w Niemczech jest uzależniony od rodzaju tego tytułu.

Zasadniczo egzekucja wyroków sądów innych krajów Unii Europejskiej wymaga nadania niemieckiej klauzuli wykonalność zgodnie z §§ 3 – 10 Ustawy o egzekucji zagranicznych tytułów egzekucyjnych (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG). Klauzulę nadaje Sąd Okręgowy (Landgericht) miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika. Do wniosku należy załączyć polski tytuł egzekucyjny w oryginale z polską klauzulą wykonalności oraz klauzulą apostille (stwierdzenie ważności dokumentu w obrocie międzynarodowym). Czytaj dalej «Egzekucja polskich wyroków…»