Nakaz zapłaty w Niemczech

1363895595_21

Nakaz zapłaty (Mahnbescheid) stanowi najszybszą możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu lub posiadającemu siedzibę firmy w Niemczech.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty może zostać złożony na urzędowym formularzu dostępnym w sądach i sklepach papierniczych lub przez stronę internetową www.online-mahnantrag.de. Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących wierzyciela, dłużnika i kwoty roszczenia należy wydrukować  i podpisać wniosek, a następnie wysłać pocztą do właściwego sądu nakazowego. Złożenie wniosku bezpośrednio przez Internet jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę kwalifikowanej sygnatury elektronicznej.

Osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do sądu w Berlinie (pierwsza strona wniosku). Na drugiej stronie należy wybrać formę wniosku (wydruk lub forma elektroniczna w przypadku posiadania elektronicznej sygnatury). Na następnych stronach podajemy dane pełnomocnika (Prozessbevollmächtigten erfassen), dane wnioskodawcy (Antragstellerdaten), dane przeciwnika wniosku (Antragsgegner), rodzaj i wysokość kwoty roszczenia (Anspruch/Forderung), wydatki i roszczenia uboczne (Auslagen und Nebenforderung), informacje ogólne do wniosku (allgemeine Angaben zum Antrag). Czytaj dalej «Nakaz zapłaty w…»

Koszty zastępstwa adwokackiego

1363895648_03Podstawy prawne

Obszerne regulacje dotyczące wynagrodzenia adwokackiego w Niemczech znajdziemy w Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, w skrócie RVG. Ustawa składa się z dziewięciu rozdziałów (przepisy ogólne, rodzaje opłat, pojęcie sprawy, wartość przedmiotu sporu, doradztwo i zastępstwo pozaprocesowe, postępowanie sądowe, sprawy karne, adwokat z urzędu, przepisy końcowe) oraz dwóch załączników (zestawienie czynność adwokackich oraz przysługującego za nie wynagrodzenia (Vergütungsverzeichnis, w skrócie VV RVG), tabela wysokości opłat w uzależnieniu od wartości przedmiotu sporu (Gebührentabelle)).

Ustawa reguluje wynagrodzenie adwokata zarówno w sprawach cywilnych, karnych jak i administracyjnych. Czytaj dalej «Koszty zastępstwa adwokackiego»