Nowy obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie Rozporządzenia (UE) nr 524/2013

1363982677_domain-names-px-png„Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR“ (Art. 14 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.).

Platforma ODR to portal internetowy utworzony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2016 r. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy oferujący swe towary lub usługi konsumentom za pośrednictwem Internetu są zobowiązani do podawania „łącza elektronicznego“ lub innym słowami linku do tejże platformy. Bez znaczenia jest przy tym, czy przedsiębiorca ma zamiar uczestniczyć w systemie ODR – do czego nie jest zobowiązany – czy też nie. Każdy przedsiębiorca musi co najmniej informować o istnieniu tego systemu.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia państwa członkowskie we własnym zakresie dbają o przestrzeganie ww. obowiązku i ustanawiają przepisy dotyczące sankcji. W przypadku obowiązywania prawa niemieckiego (oferta jest skierowana na rynek niemiecki) znajdują zastosowanie ogólne przepisy sankcjonujące naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Naruszyciel musi więc przede wszystkim liczyć się z otrzymaniem upomnienia (Abmahnung) od przedsiębiorstw konkurencyjnych lub uznanych stowarzyszeń przedsiębiorców (przykładowo IDO), koniecznością zobowiązania się do zaniechania dalszych naruszeń pod rygorem kary umownej oraz pokrycia kosztów zastępstwa adwokackiego strony przeciwnej.

Spełnienie obowiązku nie wymaga jednak szczególnie dużego wysiłku. Do oferty należy dodać następującą informację:

Link zur Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku sprzedaży przez E-Bay link podajemy w polu „Rechtliche Informationen des Verkäufers”.

W przypadku sprzedaży przez własny sklep internetowy informację należy dodać do zakładki „Impressum”.

Według orzecznictwa niektórych sądów niemieckich wyższych instancji link musi być aktywny, tzn. przekierowywać użytkownika po zwykłym kliknieciu automatycznie na stronę platformy ODR. Samo podanie adresu internetowego strony (link nieaktywny) nie wystarczy.