Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (Wiederrufsbelehrung)

1363982490_shopping-cartWstęp

Zgodnie z § 312g niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) konsumenci zawierający umowy na odległość z przedsiębiorcami, przykładowo za pośrednictwem Internetu, mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od daty  zawarcia umowy (§ 355 ust. 2 BGB), rozpoczyna bieg jednak nie wcześniej niż z datą prawidłowego pouczenia konsumenta o przysługującym mu prawie (§ 356 ust. 3 zd. 1 BGB). W przypadku braku pouczenia lub nieprawidłowym pouczeniu klient może odstąpić od umowy nawet przez okres jednego roku i 14 dni od daty zawarcia umowy (§ 356 ust. 3 zd. 2 BGB).

Pojęcie przedsiębiorcy

Do zapewnienia klientowi prawa do odstąpienia od umowy i pouczenia go w odpowiedni sposób zobowiązani są przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to osoba fizyczna albo prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (§ 14 BGB). Rejestracja działalności jest tylko jednym z kryteriów, także osoba nie prowadząca formalnie działalności gospodarczej może zostać uznana za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy. Kryteria wskazujące na prowadzenie działalności gospodarczej to między innymi oferowanie nowych towarów nie pochodzących z własnego gospodarstwa domowego sprzedawcy czy uzyskiwanie stałych dochodów ze sprzedaży tych towarów. Polscy przedsiębiorcy podlegają przepisom ustawy, jeżeli w jakiś sposób kierują swoją ofertę an rynek niemiecki (strona internetowa w języku niemiecki, niemieckojęzyczna obsługa klienta, oferowanie towarów na niemieckich portalach aukcyjnych – przykładowo za pośrednictwem ebay.de).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy strony mają obowiązek do zwrotu wzajemnych świadczeń. W przypadku umowy sprzedaży oznacza to, ze klient odsyła towar a przedsiębiorca zwraca cenę zakupu. Klient może zostać obciążony kosztami przesyłki zwrotnej, jeżeli przedsiębiorca wprowadził stosowny zapis do swojego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli towar był przez klienta użytkowany i stracił przez to na wartości, przedsiębiorca może obniżyć odpowiednio kwotę zwrotu ceny. Zwykłe sprawdzenie funkcjonalności produktu – i wszystkie z tym związane czynności, przykładowo rozpakowanie i podłączanie urządzenia – nie uprawniają przedsiębiorcy jednak do pomniejszenia kwoty zwrotu ceny.

1363983137_document-iconWzór pouczenia od 13.06.2014

Od 13.06.2014 obowiązuje nowy urzędowy wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/art_248anlage_1.html

Wzór należy dopasować do własnego zapotrzebowania i rodzaju działalności. Inaczej wygląda pouczenie w przypadku sprzedaży towarów, inaczej w przypadku świadczenia usług. Przedsiębiorca może zobowiązać się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, może tymi kosztami jednak także obciążyć klienta. W przypadku towarów o większych gabarytach nie nadających się do przesłania standardową przesyłką pocztowa należy oszacować te koszty i podać ich maksymalną kwotę.

Pouczenie powinno obejmować również wzór odstąpienia od umowy, z którego może ale nie musi skorzystać klient:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/art_248anlage_2.html

Skutki braku pouczenia lub nieprawidłowego pouczenia

W przypadku braku pouczenie lub nieprawidłowego pouczenia okres, przez który klient może odstąpić od umowy, ulega przedłużeniu do 1 roku i 14 dni od daty zawarcia umowy.

W praktyce większym problemem będą jednak zazwyczaj przedsiębiorstwa konkurencyjne, które mogą powołując się na przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wezwać przedsiębiorcę do zaniechania dalszych naruszeń przepisów i poddaniu karze umownej (Abmahnung). Konkurent może przy tym zlecić prowadzenie postępowania pozasądowego kancelarii adwokackiej i domagać się zwrotu kosztów zastępstwa (w sprawach gospodarczych koszty te będą wynosiły co najmniej 413,90 EUR netto, przy wyższej wartości przedmiotu sporu nawet kilka tysięcy EUR).

  1. @Katarzyna
    To zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia umowy (Kündigung) nie obejmuje możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość (Widerruf).

  2. @Egik
    Jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca, może Pan jako konsument odstąpić od tej umowy. E-Mail zawierający oświadczenie o odstąpieniu wystarczy. Proszę sprawdzić, kto jest sprzedającym (Verkäufer). Jeżeli jest to również konsument, prawo do odstąpienie nie przysługuje.

  3. Witam,
    Mam pytanie odnośnie sposobu zwrotu należności za odstąpienie od umowy klienta. Czy prawdą jest to, że jeżeli wystosujemy do Niemca prośbę o wskazanie numeru konta bankowego umożliwiające nam zwrot pieniędzy będzie niestosowne, niezgodne z prawem? Są klienci którzy płacą PayPal natomiast w niektórych przypadkach jest niemożliwe zwrócić za pośrednictwem paypal ponieważ transakcja się nie pokazuje, a nie chcąc przedłużać procesu czy w takim przypadku możemy prosić o wskazanie numeru konta bankowego. Spotkałam się z opinią, że dla Niemca jest to próba wyłudzenia danych lub próba oszustwa. Czy to prawda?

  4. Czy da się odstąpić od umowy, umowę o najem mieszkania podpisanejni wysłanej mailem?, ile czasu mam?

Możliwość komentowania została wyłączona.