Praca tymczasowa w Niemczech a polskie układy zbiorowe pracy

1363983418_ChronologicalReviewPodstawy prawne

Zgodnie z § 9 nr 2 ArbÜG nieważne są zapisy umowy między pracodawcą a pracownikiem tymczasowym, które przewidują dla pracownika tymczasowego gorsze warunki pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika niż te przewidziane dla stałego personelu pracodawcy użytkownika wykonującego podobne zadania. Zasada równego traktowania obejmuje zasadniczo wszystkie warunki pracy (przykładowo czas pracy, dostęp do pomieszczeń socjalnych, wymiar urlopu wypoczynkowego), w szczególności także wysokość i składniki wynagrodzenia. Wyjątkowo warunki pracy pracowników tymczasowych, w tym także ich wynagrodzenie, mogą być mniej korzystne, jeżeli wynikają one z układu zbiorowego pracy a w umowie między pracownikiem tymczasowych i pracodawcą strony uzgodniły obowiązywanie takiego zbiorowego układu pracy. Czytaj dalej «Praca tymczasowa w…»

Praca tymczasowa w branży budowlanej

1363896746_7Podstawy prawne

Użyczanie pracowników tymczasowych do przedsiębiorstw branży budowlanej w celu wykonywania pracy fizycznej jest zabronione (§ 1b Ustawy o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)). Wyjątkowo użyczenia pracowników do przedsiębiorstwa branży budowlanej jest dozwolone, jeżeli także pracodawca od co najmniej 3 lat działa w branży budowlanej.

Przedsiębiorstwa branży budowlanej

Przedsiębiorstwa branży budowlanej to takie, które w przeważającej części świadczą usługi budowlane. Usługi budowlane to świadczenia związane z budową, przebudową, naprawą, konserwacją lub rozbiórką budynków. Czynności zaliczane do usług budowlanych znajdziemy w Rozporządzeniu o przedsiębiorstwach branży budowlanej (Baubetriebeverordungung). Do takich czynności zaliczamy przykładowo prace murarskie, izolacyjne, sztukatorskie. Inne czynności jak montaż instalacji elektrycznych, malowanie czy wykładania paneli podłogowych nie stanowią natomiast prac budowlanych w rozumieniu ustawy. Czytaj dalej «Praca tymczasowa w…»

Właściwe prawo pracy dla pracowników delegowanych do Niemiec

1363895592_14I) Podstawy prawne

1) Rozporządzenie 593/2008/WE

Art. 3 ust. 1

Umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa jest dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynika z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części.

Art. 8

1. Indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3. Taki wybór prawa nie może jednak prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, byłoby właściwe zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2. W zakresie, w jakim strony nie dokonały wyboru prawa właściwego dla indywidualnej umowy o pracę, umowa podlega prawu państwa, w którym lub – gdy takiego brak – z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy. Za zmianę państwa, w którym zazwyczaj świadczona jest praca, nie uważa się tymczasowego zatrudnienia w innym państwie. Czytaj dalej «Właściwe prawo pracy…»

Niemieckie prawo pracy z uwzględnieniem zapisów układu zbiorowego BZA-DGB

Zagadnienie    Przepisy ogólne    Przepisy szczególne dla pracy tymczasowej z uwzględnieniem zapisów układu zbiorowego BZA-DGB
1) Forma zawarcia umowy o pracę Podstawa prawna: Nachweisgesetz (Ustawa o potwierdzeniu warunków umowy o pracę)                            Zawarcie umowy pracę nie wymaga dochowania formy pisemnej.                        Pracodawca jest jedynie zobowiązany do  potwierdzenia warunków umowy na piśmie. § 9.1 Układu zbiorowego: Zawarcie umowy wymaga dochowania formy pisemnej. W przypadku niestawienia się pracownika w pierwszym dniu pracy  bez usprawiedliwienia uważa się, że umowa nie została zawarta.
Czytaj dalej «Niemieckie prawo pracy…»

Płace minimalne w Niemczech

1363895648_03I) Wprowadzenie

Prawo niemieckie nie przewiduje ogólnobranżowej płacy minimalnej, zapłaty minimalnego wynagrodzenie mogą domagać się jedynie pracownicy niektórych określonych branż. Stawki minimalne wynikają w większości przypadków z układów zbiorowych pracy uznanych za ogólnie obowiązujące (Allgemeinverbindlicherklärung). W niektórych branżach ustawodawca wybrał inną technikę legislacyjną i wydał rozporządzenia ustanawiające stawki minimalne. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w danej branży na terytorium Republik Federalnej Niemiec przysługuje płaca minimalna przewidziana dla tej branży. W szczególności także pracodawcy zagraniczni – przykładowo z Polski – delegujący swych pracowników do Niemiec są zobowiązani do płacenia co najmniej stawek minimalnych w danej branży.

II) Branża budowlana (Baugewerbe)

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży budowlanej (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto): Czytaj dalej «Płace minimalne w…»