Upomnienie (Abmahnung) od Waldorf Frommer w sprawie serialu Homeland

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Waldorf Frommer z Monachium wysyła aktualnie w imieniu Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania odcinków serialu Homeland. Waldorf Frommer wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH jest faktycznie właścicielem praw autorskich do serialu Homeland. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Waldorf Frommer będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Załączony wzór oświadczenia jest tak sformułowany, że może zostać uznany za przyznanie się do winy. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty. Czytaj dalej «Upomnienie (Abmahnung) od…»

Upomnienie (Abmahnung) od Fareds w sprawie filmu Double Oh Heaven

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Fareds Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Hamburga wysyła aktualnie w imieniu Malibu Media LLC upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania filmu Double Oh Heaven. Fareds wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Malibu Media LLC jest faktycznie właścicielem praw autorskich do filmu Double Oh Heaven. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Fareds będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Fareds nie wysyła wzoru oświadczenia o zaniechaniu dalszych naruszeń i poddaniu karze umownej. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty. Czytaj dalej «Upomnienie (Abmahnung) od…»

Kontrola przestrzegania przepisów przez Federalną Agencję Pracy

1363983770_WeatherI) Wstęp

Każda polska agencja pracy tymczasowej posiadająca pozwolenie na świadczenia pracy tymczasowej w Niemczech musi liczyć się z kontrolą przestrzegania przepisów niemieckiego prawa pracy. Najpóźniej w chwili ubiegania się o pozwolenie na czas nieograniczony – ale często także już wcześniej – kontrolerzy z Federalnej Agencji Pracy (Budnesagentur für Arbeit) mogą zażądać przesłania dokumentów związanych ze świadczeniem pracy tymczasowej w Niemczech lub będą chcieli przejrzeć je w miejscu ich przechowywania (obowiązek przechowywania dokumentów w Niemczech wynika z § 17c ust. 2 AÜG).

II) Podstawy prawne

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia na żądanie urzędu informacji koniecznych do wykonania przepisów ustawy (§ 7 ust. 2 AÜG). Pracodawca ma obowiązek uwiarygodnić udzielone informacje przez przedłożenie stosownych dokumentów. Czytaj dalej «Kontrola przestrzegania przepisów…»

Nakaz zapłaty w Niemczech

1363895595_21

Nakaz zapłaty (Mahnbescheid) stanowi najszybszą możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu lub posiadającemu siedzibę firmy w Niemczech.

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty może zostać złożony na urzędowym formularzu dostępnym w sądach i sklepach papierniczych lub przez stronę internetową www.online-mahnantrag.de. Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących wierzyciela, dłużnika i kwoty roszczenia należy wydrukować  i podpisać wniosek, a następnie wysłać pocztą do właściwego sądu nakazowego. Złożenie wniosku bezpośrednio przez Internet jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę kwalifikowanej sygnatury elektronicznej.

Osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do sądu w Berlinie (pierwsza strona wniosku). Na drugiej stronie należy wybrać formę wniosku (wydruk lub forma elektroniczna w przypadku posiadania elektronicznej sygnatury). Na następnych stronach podajemy dane pełnomocnika (Prozessbevollmächtigten erfassen), dane wnioskodawcy (Antragstellerdaten), dane przeciwnika wniosku (Antragsgegner), rodzaj i wysokość kwoty roszczenia (Anspruch/Forderung), wydatki i roszczenia uboczne (Auslagen und Nebenforderung), informacje ogólne do wniosku (allgemeine Angaben zum Antrag). Czytaj dalej «Nakaz zapłaty w…»

Egzekucja polskich wyroków w Niemczech

1363895595_21Tryb zwykły

Sposób egzekucji polskich wyroków i innych tytułów egzekucyjnych w Niemczech jest uzależniony od rodzaju tego tytułu.

Zasadniczo egzekucja wyroków sądów innych krajów Unii Europejskiej wymaga nadania niemieckiej klauzuli wykonalność zgodnie z §§ 3 – 10 Ustawy o egzekucji zagranicznych tytułów egzekucyjnych (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG). Klauzulę nadaje Sąd Okręgowy (Landgericht) miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika. Do wniosku należy załączyć polski tytuł egzekucyjny w oryginale z polską klauzulą wykonalności oraz klauzulą apostille (stwierdzenie ważności dokumentu w obrocie międzynarodowym). Czytaj dalej «Egzekucja polskich wyroków…»

Polskie opiekunki w niemieckich gospodarstwach domowych

1363894980_HomeModele świadczenia usług przez opiekunki w Niemczech

 Opiekunki mogą świadczyć usługi na następujących zasadach

  • umowa o pracę z niemieckim klientem,
  • własna działalność gospodarcza w Niemczech lub w Polsce,
  • delegowanie w ramach umowy o świadczenie usług,
  • praca tymczasowa.

Umowa o pracę z niemieckim klientem

W przypadku zawarcia umowy o pracę z niemieckim klientem będzie on zobowiązany do odprowadzania składek do kas ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli w przeważającej części świadczone będą usługi pielęgnacyjne, będzie on ponadto zobowiązany do płacenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników branży pielęgnacyjnej. Klient będzie musiał wywiązywać się ze wszystkich obowiązków pracodawcy, przykładowo udzielać płatnych urlopów, płacić pełne wynagrodzenie przez pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy opiekunki ze względów zdrowotnych.

Zawarcie umowy o pracę z opiekunką może dlatego okazać się jako zbyt kłopotliwe i kosztowne dla osób prywatnych i stanowi dlatego raczej rzadkie rozwiązanie. Czytaj dalej «Polskie opiekunki w…»

Kara za pobieranie plików

1363898488_13Osoby zamieszkujące w Niemczech, które w przeszłości korzystały z programów umożliwiających wymianę plików przez Internet typu peer-to-peer jak Kazaa, Emule, eDonkey lub BitTorrent, i pobierały/udostępniały przy tym pliki chronione prawami autorskimi (pliki muzyczne, filmy, programy i gry komputerowe) muszą liczyć się z otrzymaniem pisma znanego w niemieckim języku prawniczym ale także potocznym jako Abmahnung (upomnienie).

Pismo pochodzi za zwyczaj od kancelarii adwokackiej powołującej się na udzielone jej przez właściciela praw autorskich do jakiegoś konkretnego utworu pełnomocnictwo. Pismo wymienia pliki, które zostały pobrane/udostępniane przez adresata pisma, wzywa do zobowiązania się do zaniechania dalszych naruszeń i poddania się karze umownej (strafbewehrte Unterlassungserklärung) oraz do zapłaty odszkodowania. W zamian właściciel praw zrzeka się dalej idących roszczeń odszkodowawczych. Termin do udzielenia odpowiedzi jest regularnie bardzo krótki, w przypadku braku udzielenia odpowiedzi grozi się adresatowi wszczęciem postępowania sądowego. W niniejszym artykule spróbuję odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z tą problematyką. Czytaj dalej «Kara za pobieranie…»

Koszty zastępstwa adwokackiego

1363895648_03Podstawy prawne

Obszerne regulacje dotyczące wynagrodzenia adwokackiego w Niemczech znajdziemy w Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, w skrócie RVG. Ustawa składa się z dziewięciu rozdziałów (przepisy ogólne, rodzaje opłat, pojęcie sprawy, wartość przedmiotu sporu, doradztwo i zastępstwo pozaprocesowe, postępowanie sądowe, sprawy karne, adwokat z urzędu, przepisy końcowe) oraz dwóch załączników (zestawienie czynność adwokackich oraz przysługującego za nie wynagrodzenia (Vergütungsverzeichnis, w skrócie VV RVG), tabela wysokości opłat w uzależnieniu od wartości przedmiotu sporu (Gebührentabelle)).

Ustawa reguluje wynagrodzenie adwokata zarówno w sprawach cywilnych, karnych jak i administracyjnych. Czytaj dalej «Koszty zastępstwa adwokackiego»

Co to jest Gewerbe?

1363896759_17„Praca na Gewerbe” to właściwie paradoks słowny. Gewerbe to nic innego jak działalność gospodarcza, nie można być dlatego „zatrudnionym na Gewerbe”. Osoba prowadząca własną Gewerbe to przedsiębiorca, nie pracownik.

Dlaczego firmy niemieckie proponują osobom z Polski często założenie własnego Gewerbe? Czytaj dalej «Co to jest…»

Praca tymczasowa w Niemczech a polskie układy zbiorowe pracy

1363983418_ChronologicalReviewPodstawy prawne

Zgodnie z § 9 nr 2 ArbÜG nieważne są zapisy umowy między pracodawcą a pracownikiem tymczasowym, które przewidują dla pracownika tymczasowego gorsze warunki pracy w zakładzie pracodawcy użytkownika niż te przewidziane dla stałego personelu pracodawcy użytkownika wykonującego podobne zadania. Zasada równego traktowania obejmuje zasadniczo wszystkie warunki pracy (przykładowo czas pracy, dostęp do pomieszczeń socjalnych, wymiar urlopu wypoczynkowego), w szczególności także wysokość i składniki wynagrodzenia. Wyjątkowo warunki pracy pracowników tymczasowych, w tym także ich wynagrodzenie, mogą być mniej korzystne, jeżeli wynikają one z układu zbiorowego pracy a w umowie między pracownikiem tymczasowych i pracodawcą strony uzgodniły obowiązywanie takiego zbiorowego układu pracy. Czytaj dalej «Praca tymczasowa w…»